Sparande & Pension
Användarvillkor

Användarvillkor

Friskrivning

Användningen av denna webbplats med undersidor och de material den innehåller tillåts endast i enlighet med följande användarvillkor. Nedanstående villkor har tagits fram i enlighet med svensk lagstiftning, och det är inte säkert att den information som ges uppfyller lagstiftningen i andra länder.

För kunder bosatta i USA, Storbritannien eller andra länder

Den information och de åsikter som uttrycks på webbplatsen är inte avsedda för distribution till, eller användning av, personer i andra jurisdiktioner eller länder där sådan distribution eller användning är olaglig. Informationen på webbplatsen är därmed inte riktad till eller avsedd för ”US Persons” enligt definitionen i United States Securities Act of 1933, med ändringar, och the United States Securities Exchange Act of 1934, med ändringar. Informationen på denna webbplats är endast avsedd för professionella investerare; den är inte avsedd för privata investerare i Storbritannien.

Information på webbplatsen samt ansvarsfrågor

Webbplatsens innehåll tillhandahålls endast i informationssyfte. Informationen utgör inte och ingår inte heller i, och ska inte tolkas som, ett erbjudande om att sälja eller utfärda eller marknadsföra ett erbjudande om att köpa eller förvärva Futur produkter eller tjänster.

Futur har lagt ned skälig omsorg på att säkerställa att den information och de funktioner webbplatsen innehåller är kompletta och korrekta men ger inga garantier för att så är fallet, och Futur tar heller inget ansvar för eventuella fel, stavfel eller utelämnad information. Futur ansvarar inte heller för lämpligheten hos webbplatsens information eller innehåll.

Informationen och åsikterna på webbplatsen har publicerats av Futur på grundval av information som erhållits från källor som bedömts vara tillförlitliga, men ingen oberoende kontroll har skett.

Informationen, beräkningarna, bedömningarna och uppskattningarna på webbplatsen ska inte bedömas utgöra investeringsrådgivning eller som en förfrågan om att delta i investeringsverksamhet. De ska inte heller tolkas som rekommendationer eller rådgivning i juridiska eller regulatoriska frågor, om bokföringsmässig behandling eller om skattemässiga konsekvenser av individuella arrangemang. Futur ansvarar inte för skada som uppstår på grund av att en kund vidtar, eller underlåter att vidta, åtgärder efter att ha tagit del av ovan nämnda information.

Kunderna ansvarar alltid själva för det ekonomiska resultatet av sina egna investeringsaktiviteter. Uppskattningar om avkastning, aktiemarknadens historiska utveckling och fonders historiska resultat utgör ingen garanti för framtida avkastning.

Prisinformation

Priser, kurser, räntesatser och andra belopp som publiceras på webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och är endast indikativa, såvida inte annat anges. Dessa priser, kurser, räntesatser och andra belopp motsvarar inte nödvändigtvis de villkor som gäller för nya transaktioner eller befintliga positioner. Du bör alltid kontrollera priser, kurser, räntesatser och belopp innan du genomför en transaktion.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan även via länkar ge tillgång till webbplatser som tillhör tredje part, eller erbjuda eller förmedla produkter, tjänster och information som tillhandahålls av tredje part. Futur har inte granskat, ansvarar inte och kan inte bli skadeståndsskyldig för innehållet på webbplatser som tillhandahålls av andra parter än Futur, och inte heller för de produkter och tjänster som erbjuds av dessa partner.

Webbplatsens säkerhet

Även om vi håller för troligt att webbplatsen inte innehåller virus, skadlig kod eller andra fel som kan påverka ditt IT-system, så besöker du och använder webbplatsen på eget ansvar. Futur ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår på grund av webbplatsens användning. Futur ansvarar inte heller för webbplatsens tillgänglighet.
 Futur, dess ledning och dess anställda ansvarar inte för skada, direkt eller indirekt skada eller följdskada som orsakats genom webbplatsens tillgänglighet eller användning, inklusive skada eller fel på din dator som uppkommit på grund av att du besökt och använt de IT-system som gör webbplatsen tillgänglig.
 Information som anges i frågeformulär, inklusive kontaktformulär, och skickas via webbplatsen skyddas genom SSL-kryptering och yppas inte för tredje part. Förfrågningar som lämnas genom Futur eService skyddas av den typ av SSL-kryptering som skyddar internetbanktransaktioner.
 E-post som skickas till oss via (det öppna) internet kan vara okrypterad. Vi rekommenderar därför att du inte skickar personuppgifter med e-post.

Äganderätt och immateriella rättigheter

Futur är upphovsman till det material som publiceras på webbplatsen. Futur förbehåller sig äganderätten, upphovsrätten och alla övriga immateriella rättigheter till webbplatsen samt till de produkter och tjänster som omnämns på webbplatsen – om det inte anges att rättigheterna i fråga tillhör tredje part.
 Som användare av webbplatsen får du visa och skriva ut ovan nämnda innehåll, men endast för privat, icke kommersiellt bruk. Du får inte kopiera, spara eller på annat sätt mångfaldiga, anpassa, ändra, överföra, överlåta, använda eller exploatera innehållet eller delar därav utan föregående skriftligt medgivande.