Sparande & Pension

Kort sammanfattning av 2022

Premieinkomsterna 2022 minskade till 36 miljarder efter 2021 års rekordnivåer på 45 miljarder (jfr. 23 miljarder i 2020). Den underliggande affären är fortsatt attraktiv men antalet börsnoteringar, vilket i hög grad drev premieinkomsterna under 2021 sjönk kraftigt i och med turbulensen på aktiemarknaden.


Trots starkt positiva nettoinflöden minskade det förvaltade kapitalet till 168 miljarder, vilket förklaras av att börserna gick ned. Bolagets vinst ökade däremot från 182 miljoner till 260 miljoner.

Den underliggande affären är i grunden stabil och Futur fortsätter att utvecklas enligt gällande strategi. Styrelse och ledning ser med tillförsikt fram emot de kommande åren.

100

Förvaltat kapital 2022

1

Total premievolym 2022

1%

Marknadsandel

"Under det kommande året planerar vi att lansera nya helt digitala kundresor och ny digital funktionalitet för både kunder och partners. Vi kommer även utveckla nya produkt- och tjänsteerbjudanden i nära samarbete med våra partners."

Torgny Johansson, VD