Sparande & Pension
Personuppgifter

Futur

Allmän information om behandling av personuppgifter

Allmän information

Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ) är ett svenskt fondförsäkringsbolag. Vi erbjuder privatpersoner och företag försäkringslösningar avseende såväl tjänstepension som privatpension och kapitalförsäkring. Som komplement erbjuds riskförsäkring i form av premiebefrielse, sjukförsäkring och familjepension.

Futur är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi skyddar dina personuppgifter och din integritet genom att vidta alla relevanta åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat den svenska dataskyddslagstiftningen och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

I denna allmänna informationstext kan du läsa om hur Futur behandlar dina personuppgifter. I tillämpliga tjänste- och produktvillkor beskrivs därutöver specifika behandlingar av personuppgifter som följer av ingående av avtal eller annat engagemang med Futur. Sådana villkor gäller i tillägg till, och i förekommande fall med ändring av, informationen nedan.

När inhämtar vi och behandlar dina personuppgifter?

I vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig oavsett om du är privatkund, du på annat sätt har ett engagemang med oss, eller om du representerar eller företräder (såsom förmedlare, god man, firmatecknare, anställd, ägare, kontaktperson, borgensman, pantsättare osv.) en privatkund, en företagskund eller en av våra samarbetspartners.

Vi inhämtar normalt personuppgifterna direkt från dig eller genom att observera ditt beteende, till exempel när:

 • Du fyller i ansökningar och andra formulär för att beställa våra tjänster och produkter.

 • Du skickar in handlingar till oss.

 • Du ringer eller i övrigt kontaktar oss.

 • Du använder vår webbplats, mobilapplikationer, tjänster och produkter.

 • Du besöker våra lokaler.

 • Du deltar i kundenkäter eller kampanjer anordnade av oss.

Vi kan även komma att inhämta personuppgifter från bland annat allmänt tillgängliga källor, din arbetsgivare (i förekommande fall) och tredje män. Se rubriken ”Tredje parter och dina personuppgifter” nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan komma att behandla olika typer av personuppgifter om dig, bland annat beroende på vilka tjänster eller produkter som du har beställt eller är intresserad av, om du redan är kund i Futur Pension eller inte, samt om du har någon anknytning till en av våra kunder eller samarbetspartners.

Vi behandlar bland annat följande personuppgifter om dig:

 • Grundläggande personuppgifter, till exempel namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter och hemvist.

 • Information om din familj och ditt hushåll.

 • Identitetsdokumentation, till exempel fotokopior av ditt pass, körkort, personbevis eller annan sådan dokumentation som vi enligt lag är skyldiga att inhämta.

 • Information om tjänster och produkter som vi tillhandahåller dig och hur du använder dessa.

 • Information om din användning av våra webbsidor, plattformar och andra digitala applikationer, till exempel trafikinformation, geografisk information och annan liknande information.

 • Information om de enheter du använder för att få tillgång till våra webbsidor, till exempel typ av enhet och operativsystem.

 • Information om vår kontakt med dig. (Om vi spelar in vårt telefonsamtal, så kommer vi att informera dig. Vi kan även komma att spara e-postkorrespondens eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.)

 • Marknadsföringsrelaterad information.

Vi kan även komma att behandla andra personuppgifter om det behövs för att erbjuda dig specifika produkter och tjänster, vår kund eller våra samarbetspartners eller om vi enligt lag måste göra det.

Känsliga personuppgifter1

Vi behandlar endast känsliga personuppgifter, såsom hälsouppgifter och genetiska uppgifter, när vi har rätt att göra det och vi dessutom behöver göra det för att kunna erbjuda dig en produkt eller tjänst.

Vi kommer att begära ditt uttryckliga samtycke för behandlingen känsliga personuppgifter, såvida vi inte har rätt att behandla sådana personuppgifter utan ditt samtycke.

Våra möjligheter att erbjuda dig den bästa rådgivningen och de bästa lösningarna beror i hög grad på hur väl vi känner dig. Därför är det viktigt att den information du ger oss är korrekt och att du informerar oss om alla ändringar.

Om du inte tillhandahåller personuppgifter som vi efterfrågar och sådana personuppgifter är nödvändiga för ingående av avtal med oss kan vi tyvärr inte tillhandahålla dig aktuell tjänst eller produkt. Därtill kan skyldighet att tillhandahålla personuppgifter även föreligga till följd av lagstadgat krav, exempelvis för att uppfylla penningtvättslagstiftningens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter.

Ytterligare information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och i förekommande fall även om annan försäkringstagare, försäkrad, premiebetalare, förmånstagare, panthavare samt eventuella andra personer går att finna i tillämpliga produktvillkor.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter om dig för att vi ska kunna erbjuda dig rådgivning och försäkringslösningar, samt för att vi ska kunna fullgöra våra avtal med dig, vidta åtgärder som har begärts av dig innan eller efter ett avtal har träffats, uppfylla de rättsliga krav som ställs på oss som ett finansinstitut, samt för andra aktiviteter i samband med tillhandahållandet av vissa tjänster och produkter, såsom:

 • kundvård, rådgivning och administration,

 • utveckling och hantering av våra produkter, tjänster och verksamhet,

 • marknadsföring av våra tjänster och produkter,

 • statistik,

 • för att fastställa provision och ersättning till förmedlare,

 • fastställande av avgifter och priser på våra tjänster och produkter,

 • kundidentifiering och kundverifiering,

 • riskhantering,

 • krav avseende utestående skulder, samt

 • för att skydda dig och Futur Pension mot bedrägerier.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Vi sparar uppgifterna så länge som vi har ett avtal eller annat åtagande avseende dig och, under vissa omständigheter, under en längre tid, till exempel för:

 • att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagstiftning (sju år) och penningtvättslagstiftning (fem år)

 • att tillvarata vår rätt vid eventuella krav enligt reglerna om preskription (tio år),

 • marknadsföringsändamål, statistik, marknads- och kundanalyser (ett år efter avslutad avtalsrelation).

Om vi inte ingår avtal med dig kommer personuppgifterna normalt sett endast att sparas under tre månader från och med att uppgifterna kommit oss tillhanda. Men om det finns en laglig skyldighet, till exempel med anledning av penningtvättslagstiftningen, kan uppgifterna komma att sparas under en längre period än så.

I förekommande fall informeras om andra lagringsperioder i tillämpliga produktvillkor.

Laglig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter om vi har en laglig grund att göra det, till exempel när:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt, vår företagskunds eller våra samarbetspartners berättigade intresse (se nedan angående berättigade intressen).

 • Du har gett oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter för ett visst ändamål.

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra förpliktelser i lag, annan författning eller myndighetsbeslut rörande till exempel:

  • penningtvätt, såsom kontroll av personuppgifter mot sanktionslistor i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster (se lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism),

  • skatter (se lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet samt skatteförfarandelagen), bokföring (se bokföringslagen),

  • riskhantering och kapitaltäckning (se försäkringsrörelselagen),

  • rapportering till olika myndigheter (till exempel Skatteverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kronofogden och tillsynsmyndigheter, (se bland annat till Finanspolisen enligt penningtvättslagen, till Skatteverket för kontrolluppgifter enligt skatteförfarandelagen).

Vid en intresseavvägning består våra berättigade intressen bl.a. i att förhindra missbruk och förlust, förstärka IT- och betalningssäkerhet, förbättra tjänster och produkter och/eller för direktmarknadsföringssyften. Det kan också vara när vi eller vår företagskund eller samarbetspartner har ett affärsmässigt skäl, såsom att administrera tjänster och produkter som kunden har begärt och för att ge dig nödvändig tillgång till digitala tjänster. Vi behandlar endast dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning om vi bedömer att våra, vår företagskunds, eller vår samarbetspartners intressen väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas.

I tillämpliga produktvillkor kan ytterligare ändamål och lagliga grunder anges.

Tredje män och dina personuppgifter

Tredje män som vi inhämtar personuppgifter från

Vi inhämtar personuppgifter från tredje män, till exempel från:

 • Det statliga personadressregistret (SPAR) och andra offentligt tillgängliga källor och register såsom Bolagsregistret, till exempel för att kontrollera uppgifternas riktighet.

 • Valcentraler, för att fullgöra avtal med dig.

 • Affärs- och samarbetspartners, för att fullgöra avtal med dig.

Ytterligare tredje män som vi inhämtar personuppgifter ifrån kan anges i tillämpliga produktvillkor

Tredje män som vi delar dina personuppgifter med

Under vissa omständigheter överför vi personuppgifter till tredje män:

 • Vi överför personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med inom EU- och EES-området.

 • Vi överför personuppgifter till din försäkringsförmedlare och för vissa produkter till depåinstitut.

 • Vi överför uppgifter om dig till såväl svenska som utländska myndigheter enligt lag, bland annat till Finanspolisen enligt penningtvättslagen, till Skatteverket för kontrolluppgifter enligt skatteförfarandelagen.

 • Vi delar dina personuppgifter med vårt återförsäkringsbolag.

 • I samband med vissa tjänster och produkter överför vi personuppgifter till våra leverantörer/personuppgiftsbiträde.

 • I samband med IT-utveckling, drift och support överför vi personuppgifter till leverantörer/personuppgiftsbiträden.

Mottagare som behandlar personuppgifter för Futur Pensions räkning ska alltid ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, exempelvis kan vi teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller vidta annan lämplig åtgärd beroende på syfte och inneboende risk.

Profilering och automatiska beslut

Profilering

Profilering är en form av automatiserad behandling av dina personuppgifter. Vi använder profilering och datamodellering till exempel för att kunna erbjuda dig specifika tjänster och produkter som uppfyller dina preferenser, förhindra penningtvätt, fastställa priserna på vissa tjänster och produkter, upptäcka bedrägerier och risk för bedrägerier, utvärdera sannolikheten för kreditrisker, värdera tillgångar och i marknadsföringssyfte.

Automatiskt beslutsfattande

Vid automatiskt beslutsfattande använder vi våra system för att fatta beslut utifrån de uppgifter vi har om dig. Vi använder till exempel automatiserat beslutfattande för att kunna erbjuda lämplig produkttyp, göra en korrekt hälsoprövning och för att förebygga bedrägeri. Automatiserat beslutsfattande hjälper oss se till att våra beslut är snabba, rättvisa, effektiva och rätta, utifrån vad vi vet.

Ytterligare information, och om vi använder oss av automatiserat beslutsfattande för en viss produkt eller tjänst, går det att finna i tillämpliga produktvillkor. Se även under rubriken ”Dina rättigheter” om rätten till insyn och rätten till en personlig kontakt med oss.

Dina rättigheter

Information om dina personuppgifter

Du kan få viss information avseende pågående behandlingar av dina personuppgifter, såsom var uppgifterna kommer ifrån, vad vi använder dem till, hur länge vi sparar dem, vilka som är mottagare av dina personuppgifter samt om vi lämnar ut personuppgifter i Sverige och utomlands. Du har även viss rätt till tillgång till dina personuppgifter. Rätten till information och tillgång kan dock begränsas av lagstiftning, skyddet av andra personers integritet samt faktorer som rör vår verksamhet, vår kompetens och våra affärshemligheter. Interna bedömningar och material kan också vara undantagna från rätten till information.

Automatiskt beslutsfattande

Du kan få information om hur ett automatiskt beslut fattats och effekterna av detta beslut, och du har rätt till en personlig kontakt med oss genom vilken du kan uttrycka dina åsikter eller bestrida det automatiska beslutet.

Rätt att göra invändningar

Du har under vissa omständigheter rätt att invända mot hur vi använder dina personuppgifter. Detta gäller till exempel när vi använder dina personuppgifter för profilering med stöd av att vi eller någon annan har ett berättigat intresse.

Invändningar mot direktmarknadsföring – Direktreklamspärr

Du har rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive profilering som avser detta ändamål.

Du kan alltid vända dig till oss och begära att få en spärr mot direktmarknadsföring (så kallad direktreklamspärr).

Rättelse eller radering av Futurs uppgifter

Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att få uppgifterna raderade, med de begränsningar som följer av gällande lagstiftning och rätten att behandla uppgifter.

Begränsning av användning

I vissa fall har du rätt att begära att vår användning av dina personuppgifter begränsas till lagring. Det gäller till exempel om du anser att de personuppgifter vi har registrerat om dig är felaktiga eller om du har några invändningar mot användningen av uppgifterna. Användningen kommer i förekommande fall att begränsas till endast lagring fram till dess att det kunnat fastställas att uppgifterna är korrekta eller det kan kontrolleras om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen.

Om du har rätt att få de personuppgifter vi har registrerat om dig raderade, kan du i stället be oss att begränsa användningen av uppgifterna till lagring. Om vi behöver använda de uppgifter vi har registrerat om dig endast för att göra ett rättsligt anspråk gällande får du också begära att annan användning av uppgifterna begränsas till lagring. Vi kan dock ha rätt till annan användning för att göra ett rättsligt anspråk gällande eller om du lämnat ditt samtycke till detta.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan erbjuda dig specifika tjänster eller produkter. Observera också att vi trots din återkallelse kan ha rätt att behandla dina personuppgifter med stöd av en annan laglig grund än samtycke, till exempel för att fullgöra ett avtal med dig eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dataportabilitet

Om vi använder uppgifter på grundval av ditt samtycke, eller till följd av ett avtal med dig, och uppgiftsbehandlingen är automatiserad har du rätt att erhålla en kopia av de uppgifter du har lämnat i ett elektroniskt maskinläsbart format.

Kontaktuppgifter och klagomål

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka e-post till dpofunktion@futur.se eller brev till Futur, Data Protection Officer, Box 24012, 104 50 Stockholm.

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, och dialogen med dataskyddsombudet inte har lett till ett tillfredsställande resultat, kan du kontakta vår klagomålsansvarige: Patrik Uväng, Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ), Box 24012, 104 50 Stockholm. Du kan också lämna ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, eller via e-post till imy@imy.se

Ändringar

Vid behov kan vi komma att ändra eller uppdatera denna informationstext. Om vi har tillgång till din e-postadress, kommer vi att informera dig om sådana ändringar eller uppdateringar via e-post. Senaste versionen av denna informationstext finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

1 Med känsliga personuppgifter avses personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.